Turenscape将“无生命的沟渠”变成了蜿蜒的堤道的湿地公园。
来源: www.dezeen.com
作者:
塔蒂收藏于 海滨长廊
原图信息: 784 X 560
全球智能找大图

全网最大像素图查找结果:

相关推荐


消防局      导视系统      走廊空间      住宅建筑规划      门廊花园      大厅设计      酒吧建筑      鸟瞰图      台面      餐厅外立面      防风林      婴儿室空间      桥梁      阳光房景观