• Nacrée restaurant by Kengo Kuma, Miyagi - Japan
  • Flower Power