• Greenpoint EMS Station / Michielli + Wyetzner Architects