• ALL HOLLOW #4
  • "Raven" for DreamFactoryMagazine, November 2013
  • Anachronia