• Steve Ryder
  • Jaipur, Rajasthan, India, Nov 2005