• Alberta Ferretti的度假村2020系列
  • Alberta Ferretti的秋季2016成衣系列照片 - 时尚
  • Alberta Ferretti的春天2020成衣系列 - 时尚
  • 收藏|度假酒店|春夏2020 | VOGUE
  • 收藏|度假酒店|春夏2020 | VOGUE