• Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 2
 • Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 5
 • Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 9
 • Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 13
 • Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 18
 • Shu Shu/Tong | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 22
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 1
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 4
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 9
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 16
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 20
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 24
 • Moto Guo | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 27
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 1
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 4
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 8
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 12
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 17
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 20
 • Chen Peng | Ready-to-Wear - Autumn 2018 | Look 22